OBJEDNÁVKA SERVISU LYŽÍ, SNOWBOARDŮ NEBO KOL

Pokud objednáváte například servis kola i lyží zároveň zaškrtněte obě pole.
Obchodní podmínky servisu sportovních potřeb Soňa Kelnarová,
Janáčkova 369 Litvínov, IČ 03224171, TEL: + 420 732 625 861 platné od 1. 1. 2015


1. Obecná ustanovení

1.1.) Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) mezi zákazníkem (dále též „zákazník“ nebo „objednatel“) a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

1.2.) Smlouvu lze uzavřít písemně, nebo ústně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí výrobku k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Příjem servisního zásahu“).

1.3.) Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání výrobku třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu zhotovitelem dle čl. 7.1 těchto podmínek. Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí výrobku zhotovitelem k provedení servisního zásahu. Za předání výrobku třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání výrobku k opravě prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli k uzavření Smlouvy o dílo buďto vyplněným a odeslaným webovým formulářem „Objednávka opravy“, anebo průvodním dopisem zaslaným společně se výrobkem určeným k provedení servisního zásahu, v němž o servisní zásah písemně žádá. Podpis Smlouvy na straně objednatele nahrazuje buďto podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému výrobku anebo vyjádřením souhlasu s uzavřením Smlouvy odesláním vyplněného webového formuláře „Objednávka opravy“. V případě odeslání vyplněného webového formuláře „Objednávka opravy“ je objednatel na vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy před jeho odesláním upozorněn tímto textem: „Vyplnění formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou SMLOUVU O DÍLO uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku, nebo Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této SMLOUVY O DÍLO, uzavřené mezi zákazníkem a zhotovitelem, jsou SERVISNÍ PODMÍNKY ZHOTOVITELE. Zákazník (objednatel) prohlašuje, že se před odesláním formuláře seznámil s těmito Servisními podmínkami zhotovitele, které jsou rovněž dostupné na internetové adrese uvedené v čl. 1.4 těchto podmínek. Zákazník odesláním vyplněného formuláře prohlašuje, že se seznámil se servisními podmínkami zhotovitele a tyto bez výhrad akceptuje.“

1.4.) Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách provozovatele servisu. Součástí Smlouvy jsou Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

1.5.) Zákazník má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk servisních podmínek, platných ke dni uzavření Smlouvy, případně jsou k dispozici 24 hodin denně na webové stránce.

1.6.) V případě, že je výrobku předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.7.) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.8.) Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.2. Cena za zakázku

2.1.) Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

2.2.) Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se má zato, že limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v minimální výši 600 Kč vč. DPH (dále též „minimální limitní cena“ nebo „MLC“). Požadavek objednatele na přijetí věci k opravě bez stanovení předběžné ceny je neoprávněný, jelikož je v rozporu s § 636 odst. 1 občanského zákoníku.

2. 3.) MLC není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky minimální limitní cenu zakázky novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená MLC předběžnou cenu o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší a ústně nebo písemně objednatele na nutnost překročení MLC upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví souhlas s novou minimální limitní cenou. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou MLC, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce, minimálně však 600,– Kč + DPH 21%. (uvedená částka odpovídá nákladům na diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové nabídky). Pokud nově stanovená MLC nepřekročí předběžnou cenu o více než 10%, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou MLC, přičemž platí, že s takto nově stanovenou MLC souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené MLC. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené MLC v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (provedený servisní zásah).

2.4.) Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou minimální limitní ceny na straně objednatele.

2.5.) Neuvede-li objednatel v objednávce zakázky jinou maximální cenu, považuje vždy zhotovitel za sjednanou maximální limitní cenu 1.210,– Kč vč. DPH (dále též „maximální limitní cena“).
2.6.) Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou limitní cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se zákazníkem konzultovat.

2.7.) Zhotovitel se zavazuje ZDARMA předložit objednateli ke schválení limitní cenu zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad výrobku. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli ZDARMA společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě výrobku.

2.8.) Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě výrobku, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika výrobku“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika výrobku“ je 600,– Kč + DPH 21%. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

2.9.) Před dokončením opravy výrobku může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

– 2.9.1.) Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.

– 2.9.2.) Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

2.10.) Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

2.11.) V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci výrobku bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou výrobku. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

2.12.) Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 50,–Kč /den.

2.13.) V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

2.14.) Zákazník je povinen dodat výrobku k opravě odheslované (například ovládací jednotky elektrokol) anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování výrobku servisem nutné překonat neznámé heslo, bude zákazníkovi naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.3. Záruky

3.1.) Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy sportovních potřeb záruku 3 měsíce v souladu s § 654 Občanského zákoníku.

3.2.) Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost výrobku do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

3.3.) Výjimky ze záruk :

– 3.3.1.) Opravy havarovaných výrobků … záruka 3 měsíce na provedenou práci.

– 3.3.2.) Repase akumulátorů a nové baterie … záruka 6 měsíců na články proti probití, výraznou ztrátu kapacity jednotlivých článků v baterii, rozletování spojů. Záruka se nevztahuje na rovnoměrný úbytek kapacity všech článků baterie v důsledku jejího používání, což je obvyklý jev běžný u všech akumulátorových baterií.

– 3.3.3.) Prodej použitého zboží … 6 měsíců (kromě baterií, kde záruka není žádná, na žádost zákazníka je však možné provést jejich repasi nebo výměnu se zárukou).


4. Záruční opravy

4.1.) Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí výrobku k záruční opravě.

4.2.) Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy

4.3.) Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech:

– 4.3.1.) Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční.

– 4.3.2.) Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném výrobku.

– 4.3.3.) Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

– 4.3.4.) Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k výrobku nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu, anebo pokynů k užívání výrobku uvedených na webových stránkách výrobce.

– 4.3.5.) Je-li příčinou závady znečištění výrobku nebo zanedbání periodické údržby.

– 4.3.6.) Bylo-li výrobku použito ve spojení s takovým přídavným výrobkem, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele.

– 4.3.7.) Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení výrobku k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání výrobku bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na výrobku.

– 4.3.8.) Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na výrobku v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.
– 4.3.9.) Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.
5. Omezení ručení zhotovitele za výrobku dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

5.1.) Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti výrobku, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

5.3.) Zhotovitel ručí za funkčnost výrobku po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů výrobku prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

5.4.) Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy, bude výrobku uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

5.5.) Zhotovitel je oprávněn provést na výrobku technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy / servisního zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení výrobku do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

5.6.) Zhotovitel odpovídá za škodu na výrobku svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného výrobku nebo poškození svěřeného výrobku z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí objednateli škodu na výrobku do výše skutečné hodnoty výrobku odpovídající typu výrobku, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na výrobku, která vznikla v době od předání výrobku třetí osobě přepravě dle čl. 7.1 těchto podmínek do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání výrobku k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

5.7.) Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou výrobku, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, náhrady újmy z narušení dovolené, dopravné apod.

5.8.) Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození výrobku předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav výrobku, a to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných výrobku, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu výrobku před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného výrobku – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na výrobcích použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

5.9.) U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. webovou objednávkou opravy nebo odesláním výrobku zhotoviteli zákazníkem prostřednictvím třetí osoby) nemá objednatel možnost ovlivnit text, který uvádí zákazník v Objednávce opravy nebo průvodním dopise výrobku. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce (Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 1. 3. servisních podmínek. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy výrobku, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u výrobků předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu zakázky zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení zákazníka se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli přijetí výrobku do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu výrobku, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o výrobku na první pohled neviditelných, jako je stav, funkčnost výrobku, mechanické opotřebení dílů apod.6. Vadné díly a jejich výměna

6.1.) Zhotovitel se v rámci opravy výrobku zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

6.2.) Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného výrobku požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.7. Doprava výrobku k opravě

7.1.) Zákazníci z celé České republiky mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba“) k zaslání výrobku k provedení servisního zásahu na adresu provozovny Půjčovna Klíny, Klíny 210, 43601 Litvínov (dále jen „Služba“). Zákazník může rovněž využít služeb přepravní služby DPD. za zvýhodněných cenových podmínek uvedených v CENÍKU SLUŽEB. V takovém případě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli, že hodlá využít služby společnosti DPD k zaslání výrobku k servisnímu zásahu. Na základě oznámení zašle zhotovitel objednateli bližší informace o možnosti využití služby DPD za zvýhodněnou cenu.

7.2.) Objednatel je povinen seznámit se před odesláním výrobku v případě využití Služby s přepravními podmínkami příslušné třetí osoby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

7.3.) Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody vzniklé na zásilce v důsledku přepravy, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.

7.4.) Ze svozu jsou vyloučeny balíky neodpovídající přepravním podmínkám společnosti DPD.8. Postup reklamace výrobku poškozeného při přepravě zákazníkovi

8.1.) Zjistí-li zákazník poškození výrobku po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku a zároveň poslat e-mailem hlášení škody. Ve zprávě uvede číslo balíku, číslo zakázky, podrobný slovní popis poškození balíku a jeho obsahu.

8.2.) Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

8.3.) Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

8.4.) S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny reklamačního pracovníka zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

8.5.) V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.